INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA  
DO 10 KWIETNIA 2020 ROKU
NASZA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BĘDĄ ZAMKNIĘTE

Podstawą prawną ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadzono też przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć.
Nowe regulacje obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Niepublicznej Szkoły podstawowej w Jezierni realizują zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego LIBRUS oraz innych komunikatorów (e-maile, kontakt telefoniczny). Nauczyciele będą przekazywali bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie oraz utworzone maile klasowe (grupowe).

NAUCZANIE ZDALNE BĘDZIE REALIZOWANE WG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z podstawą programową oraz tygodniowym planem zajęć danej klasy, oddziału przedszkolnego.

KLASY II-III

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz maila klasowego będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

KLASY IV –VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz maila klasowego  będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac, zadań, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz przy pomocy dziennika elektronicznego oraz maili klasowych przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez klasowego maila i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w klasowym mailu.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Na stronie internetowej szkoły oraz facebooku szkolnym będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych oraz e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli uczniów.

HIGIENA PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Dyrektor ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.:

– równomierne obciążenie ucznia w danym dniu,

– dostosowanie zajęć do możliwości psychofizycznych ucznia ( np. dzieci z niepełnosprawnością – orzeczeniami, opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej)

– zgodnie z aktualnymi zaleceniami medycznymi dziecko/uczeń może pracować na urządzeniach komunikacji elektronicznej maksymalnie do 4 godzin dziennie.

RODZICE, UCZNIOWIE!

PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE
W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ!

– Zabezpiecz swój sprzęt – laptop, komputer, tablet, telefon. Zainstaluj program antywirusowy.

– Pamiętaj o zabezpieczeniu swojej prywatności. Nikomu nie udostępniaj swoich haseł.

– Dbaj o swój pozytywny wizerunek w sieci i wizerunek innych.

– Pomyśl, zanim umieścisz cokolwiek w sieci.

– Korzystaj z rozmysłem z zasobów w sieci.

– W sytuacji zagrożenia online poproś o pomoc zaufaną osobę.

HIGIENA PRACY

– Ustaw monitor tak, aby światło nie znajdowało się z tyłu użytkownika (zjawisko odblasku). – Użytkownik nie powinien mieć światła przed sobą. Lampkę należy ustawić lekko z boku.

– Odległość pomiędzy brzegiem biurka a ustawioną na nim klawiaturą powinna być większa niż 10 cm. Chodzi tu o możliwość ułożenia na biurku dłoni. Pisanie z rękami bez oparcia jest bardzo uciążliwe dla użytkownika.

– Odległość ekranu od użytkownika powinna wynosić co najmniej 40 cm.

– Górna krawędź monitora nie powinna znajdować się poniżej wzroku użytkownika. 

– Wysokość stołu i krzesła powinna być tak dostosowana, by zapewnić co najmniej kąt prosty pomiędzy ramieniem a przedramieniem użytkownika.

ORGANIZACJI MIEJSCA NAUKI

– Uporządkuj miejsce do nauki.  

– Zostaw na biurku tylko książki, zeszyty, przybory, laptop – komputer –telefon – tablet.

ORGANIZACJI PRACY ONLINE

– Pracuj według podanej przez nauczyciela instrukcji.

– W pracy online możesz korzystać: z komputera, podręczników, ćwiczeń, zeszytów, kart pracy lub z innych sposobów wskazanych przez nauczyciela.

– Uczeń powinien pracować sam, bez osób trzecich na zasadzie wspólnego zaufania.