OGŁOSZENIE

Do 18 kwietnia 2021 r. oddziały przedszkolne i szkoła nadal pracują w systemie zdalnym. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb zaangażowanych w zwalczanie COVID-19, pracowników zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty oraz rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji na temat funkcjonowania szkół i placówek oraz wprowadzonych od 27 marca br. ograniczeń można znaleźć na stronach: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.  

Dyrektor,
A. Kochan